eur

玳瑁色醋酸酯粗齿发梳

 

200,- €

På lager

产品信息

Sprekenhus shūzi zài ruìshì cǎiyòng yōuzhì yìdàlì cùsuān xiānwéi shǒugōng dǎzào. Zhè bǎ shūzi shǒugōng pāoguāng zhì róuhé de guāngzé, měi jiàn dōu jùyǒu dútè de tú'àn. Jùyǒu tèshū dìngwèi de kuān chǐ hé āo cáo, yǐ bìmiǎn sǔnhuài nín de tóufà. Shūzi pèi yǒu róuruǎn de lì miàn pígé xiǎodài, biànyú cúnfàng hé lǚxíng shí fāngbiàn

Dimensjoner+

H: 5mm  W: 60mm  L: 150mm

 

我们能提供什么帮助 ?+

联系我们。

WhatsApp

电话: +47 919 26 209